KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FREEMELT HOLDING AB (PUBL)

27 apr 2023

Aktieägarna i Freemelt Holding AB (publ), org.nr 559105-2922 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdag den 25 maj 2023 kl.14:00 som avhålls i konferensrum Valö på Södra Porten Konferens, Flöjelbergsgatan 1, Mölndal. Inpassering till bolagsstämman sker från kl. 13:50.

RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMAN OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar att delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 16 maj 2023, dels ha anmält sitt deltagande senast den 19 maj 2023. Anmälan görs per post till Freemelt Holding AB (publ), Bergfotsgatan 5A, 431 35, Mölndal, eller per e-post till admin@staging.freemelt.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i aktieägarens eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att vederbörande är registrerad som aktieägare i aktieboken den 16 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig. Registreringar som gjorts senast den 19 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om inte längre giltighetstid anges i fullmakten, dock längst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.staging.freemelt.com. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas Freemelt Holding AB (publ), Bergfotsgatan 5A, 431 35, Mölndal, eller per e-post till admin@staging.freemelt.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande och protokollförare vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut
 1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
 1. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
 2. Val av styrelseledamöter och revisor;
 3. Förslag till principer för valberedningens sammansättning och valberedningsinstruktion inför årsstämman 2024
 4. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler;
 5. Förslag till beslut om inrättande av ett incitamentsprogram för anställda i Sverige och utgivande av teckningsoptioner i anslutning till detta;
 6. Förslag till beslut om inrättande av ett incitamentsprogram för anställda i USA;
 7. Avslutande av stämman.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förslagen till beslut i punkterna 8, 9 och 10 har framställts av valberedningen i Freemelt Holding AB (publ). Förslag till beslut i punkten 11 har framställts av bolagets aktieägare Industrifonden och Carlbergssjön.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Carl Palmstierna väljs till ordförande vid stämman. Styrelsen föreslår att Martin Granlund väljs till protokollförare.

Punkt 4. Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att Cecilia Jinert Johansson väljs till justeringsperson att jämte ordförande Carl Palmstierna justera protokollet.

Punkt 7 b). Förslag till beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel 341 981 tkr balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2022.

Punkt 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med högst 675 000 kronor enligt följande fördelning; styrelseordförande arvoderas med 175 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i koncernen, arvoderas med 100 000 kronor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9. Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår omval av Carl Palmstierna, Cecilia Jinert Johansson och Johannes Henrich Schleifenbaum, samt nyval av Per Anell, Lottie Saks och Mikael Wahlsten.

Erik Lindeblad, Ulric Ljungblad, samt Staffan Zackrisson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare att:

 • Till styrelseordförande omvälja Carl Palmstierna
 • Till revisor omvälja Grant Thornton, med Magnus Leijon som huvudansvarig revisor

Biografier

Per Anell har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola 1994. Per har lång erfarenhet från operativa roller på AWApatent, Mydata Automation (numera Mycronic), Elekta AB, Proximion Fiber Optics, Mamea Imaging AB. Sedan 2008 har Per arbetat med finansiering av tillväxtbolag, varav de senaste 8 åren på Industrifonden där han idag är Senior Investment Director. Per har en lång erfarenhet av styrelsearbete och är för närvarande engagerad i Scandinova Systems AB, Cascade Drives AB, Kiselkarbid i Stockholm AB, Fast Travel Games AB och Avassa Systems AB.

Lottie Saks har en examen i Business Administration från Uppsala Universitet. Hon är styrelsemedlem och ordförande för revisionskommittén i Sivers Semiconductors AB. Hon har 30 års arbetslivserfarenhet från revision, finans och exekutiva roller med fokus på teknologi och internationella affärsverksamheter. Lottie har erfarenhet från såväl publika som privata bolag och hennes 25 åriga erfarenhet från ledande positioner inom finans inkluderar Group CFO Haldex, CINT Group, OneMed Group, Telenor Connexion och OMX Technology Financial Markets.

Mikael Wahlsten är Head of Product Strategy and Development inom affärsdivisionen PG på Mycronic AB. Mikael har lång erfarenhet av marknadsanalys, produktledning, produktutveckling och affärsutveckling av högteknologiska produkter inom halvledar- och bildskärmstillverkning i en internationell miljö. Han har djup kompetens inom vad som krävs för att utveckla en framgångsrik och lönsam affär inklusive eftermarknad och service med start från tidig produktutveckling. Han har jobbat nära kunder i flera samarbeten kring nya produkter och han har även kompetens inom M&A och strategiska samarbeten med ledande leverantörer. Mikael har en Civilingenjörsexamen inom Elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola och han har även studerat ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.

Punkt 10. Förslag till principer för valberedningens sammansättning och valberedningsinstruktion inför årsstämman 2024

Valberedningen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2023, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningens sammanträden.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter att ledamoten lämnat.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2024:

 • Val av ordförande vid stämman
 • Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
 • Fastställande av arvoden till revisor
 • Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande
 • Val av revisor
 • Förslag till principer för valberedningens sammansättning och valberedningsinstruktion inför årsstämman 2024

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än häften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Valberedningens sammanträden ska protokollföras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Punkt 11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Bolagets aktieägare Industrifonden och Carlbergssjön föreslår att årsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt högst ökas med tjugo (20) procent av aktierna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023, dock endast inom ramen för Bolagets gällande bolagsordning.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller kunna tillföra Bolaget nya ägare av strategisk betydelse. Nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

Punkt 12. Förslag till beslut om inrättande av ett incitamentsprogram för anställda i Sverige och utgivande av teckningsoptioner i anslutning till detta

A. Inrättande av incitamentsprogram
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag (”Koncernen”) genom utgivande av så kallade kvalificerade personaloptioner enligt 11a kap. inkomstskattelagen (1999:1229) (”Incitamentsprogram 2023/2027”). Förslaget syftar till att skapa förutsättningar för att på kort och lång sikt stärka motivationen hos medarbetare som Koncernen identifierat som betydelsefulla och betrodda. Styrelsen anser att ett incitamentsprogram enligt förevarande förslag är till fördel för Koncernen och Bolagets aktieägare.

B. Deltagare och tilldelning av personaloptioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nedanstående villkor för tilldelning av personaloptioner (”Personaloptionerna”) inom ramen för Incitamentsprogram 2023/2027.

(1) Personaloptionerna ska tilldelas VD samt andra nyckelpersoner och ledande befattningshavare inom Koncernen (var och en ”Deltagare”), enligt nedan

Kategori Högst antal Personaloptioner per kategori Högst antal Personaloptioner per Deltagare
VD: 925 000 925 000
Övriga nyckelpersoner och ledande befattningshavare (högst 12 personer): 1 410 661 800 000

Enligt sammanställningen ovan kan högst 2 335 661 Personaloptioner ges ut. Styrelsen ska besluta om tilldelning utifrån erfarenhet, förmåga samt prestation.

(2) Tilldelning av Personaloptioner ska ske senast 31 december 2023. Tilldelning av Personaloptioner ska ske vederlagsfritt. Endast personer som ingår i nämnda kategorier ska erbjudas rätt att tilldelas Personaloptioner och det under förutsättning att de har ingått ett separat avtal avseende Personaloptioner med Bolaget.

(3) Varje Personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) teckningsoption i Bolaget som emitterats enligt punkt C nedan och som ska vidareöverlåtas från Bolagets dotterbolag till Deltagaren enligt punkt D.
(4) Deltagare ska kunna utnyttja tilldelade och intjänade Personaloptioner från och med den 1 mars 2027 till och med den 31 augusti 2027. De tilldelade Personaloptionerna får endast utnyttjas för förvärv av teckningsoptioner om Deltagaren fortfarande är anställd och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.

(5) Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Incitamentsprogrammet 2023/2027 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.

A. Utgivande av teckningsoptioner
För att möjliggöra styrelsens förslag enligt A ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 2 335 661 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 116 783,05 kronor (beräknat på ett kvotvärde på 0,05 kronor). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

(1) Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets dotterbolag, Freemelt AB (”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till Deltagare enligt punkt B ovan.

(2) Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas för implementering av Incitamentsprogram 2023/2027.
(3) Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.

(4) Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista inom tio dagar från bolagsstämmans beslut.

(5) Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

(6) Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 mars 2027 till och med den 31 augusti 2027.

(7) Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av optionen ska uppgå till 11 kronor per aktie. Teckningskursen får ej understiga aktiens kvotvärde. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

(8) De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

(9) Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt punkt B ovan får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av de villkor som framgår av ”Villkor för teckningsoptioner Serie 2023/2027 i Freemelt Holding AB (publ)”. Av villkoren framgår bland annat att teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid bl.a. nyemission och fondemission.

A. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

(1) Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma Deltagarna, under förutsättning att Deltagaren fortfarande är anställd och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.

(2) En (1) Personaloption ger rätt att förvärva en (1) teckningsoption. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 1 mars 2027 till och med den 31 augusti 2027. Teckningsoptionerna förvärvas vederlagsfritt av Deltagarna.

(3) I samband med anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska Deltagaren lämna en oåterkallelig fullmakt till en företrädare för Bolaget som befullmäktigar företrädaren för Bolaget att i Deltagarens namn och för dennes räkning omedelbart efter att Dotterbolaget överlåtit teckningsoptionen till Deltagaren utnyttja de erhållna teckningsoptionerna för teckning av aktier i Bolaget.

A. Närmare information om incitamentsprogrammet
(1) Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan högst 2 335 661 nya aktier ges ut motsvarande en utspädning om cirka 4,91 procent av nuvarande antal utestående aktier, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning.

(2) Kostnader för Bolaget

Det är styrelsens bedömning att reglerna om skattelättnaderna för kvalificerade personaloptioner enligt. 11a kap. inkomstskattelagen är tillämpliga för Koncernen. Med beaktande härav beräknas Bolagets kostnader för Incitamentsprogram 2023/2027 endast att bestå av kostnader för framtagande, implementering och administration av programmet samt avstämning av skattesituationen.

(4) Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman.

(5) Övriga incitamentsprogram

Bolaget har ett incitamentsprogram sedan tidigare som omfattar totalt 2 124 339 optioner där varje option ger rätt att teckna en aktie i Bolaget. Den totala utspädningen enligt detta program uppgår till 4,46 procent av nuvarande utestående aktier.

(6) Bemyndiganden och beslutsregler

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslagen enligt A-D ska behandlas och ses som ett och samma beslut.

Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 13. Förslag till beslut om inrättande av ett incitamentsprogram för anställda i USA

A. Inrättande av incitamentsprogram
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa nyckelpersoner inom Koncernen som är anställda i USA, och som därmed har sin skatterättsliga hemvist i USA, genom utgivande av så kallade ”incentive stock options” i enlighet med Section 422 av U.S. Internal Revenue Code of 1986 (såsom denna kan komma att ändras från tid till annan) (”Incitamentsprogram USA 2023/2027”). Likt förslaget enligt punkt 12, syftar programmet till att skapa förutsättningar för att på kort och lång sikt stärka motivationen hos medarbetare som Koncernen identifierat som betydelsefulla och betrodda. Styrelsen anser att ett incitamentsprogram enligt förevarande förslag är till fördel för Koncernen och Bolagets aktieägare.

B. Deltagare, tilldelning av optioner och utnyttjande av optioner för teckning av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nedanstående villkor för optioner (”Optionerna”) inom ramen för Incitamentsprogram USA 2023/2027.

(1) Optionerna ska tilldelas en nyckelperson som är anställd inom Koncernen och bosatt i USA, dvs. har sin skatterättsliga hemvist i USA (”Deltagare”), med total högst 300 000 Optioner som ska tilldelas med avseende på högst 300 000 aktier. Styrelsen ska besluta om tilldelning utifrån erfarenhet, förmåga samt prestation.

(2) Tilldelning av Optionerna ska ske senast 31 december 2023. Tilldelning av Optionerna ska ske vederlagsfritt. Endast person som ingår i nämnda kategori ska erbjudas rätt att tilldelas Optionerna och det under förutsättning att Deltagaren har ingått ett separat avtal avseende så kallade ”incentive stock options” med Bolaget.

(3) Varje Option berättigar innehavaren att förvärva en (1) aktie i Bolaget.

(4) De tilldelade Optionerna tjänas in under 48 månader från tilldelningsdagen och får endast utnyttjas för förvärv av aktier om Deltagaren fortfarande är anställd. För att säkerställa att Optionerna kommer att beskattas som ”incentive stock options” och att värdet av de Optioner som under ett och samma år kan utnyttjas för teckning av aktier inte överstiger USD 100 000, kan tidpunkten för aktieteckning komma att spridas ut på flera år.

(5) Teckningskursen för aktierna ska motsvara aktiens marknadsvärde vid tidpunkten då Optionerna erhålles.

(6) Vid utnyttjandet av Optionerna ska styrelsen kalla till en bolagsstämma för att fatta beslut om utgivandet av aktierna. För det fall bolagsstämman beslutar att inte ge ut aktierna ska styrelsen äga rätt att kompensera Deltagaren genom att till Deltagaren utbetala ett belopp motsvarande 100 procent av marknadsvärdet för de aktier Deltagaren enligt sitt optionsavtal skulle ha rätt till, minus teckningskursen för nämnda aktier. Marknadsvärdet ska utgöras av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier under 30 dagar innan värderingen.

(7) Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Incitamentsprogrammet USA 2023/2027 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.

A. Närmare information om incitamentsprogrammet
(1) Utspädning

Under förutsättning att bolagsstämman röstar för utgivande av aktier inom ramen för Incitamentsprogram USA 2023/2027 kan högst 300 000 nya aktier ges ut motsvarande en utspädning om cirka 0,63 procent av nuvarande antal utestående aktier, dock med förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier som följer av eventuell split, fondemission etc och som följer av villkoren för Optionerna.

(2) Kostnader för Bolaget

Bolagets kostnader för Incitamentsprogram USA 2023/2027 beräknas att bestå av kostnader för framtagande, implementering och administration av programmet samt avstämning av skattesituationen.

(4) Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman.

(5) Övriga incitamentsprogram

Bolaget har ett incitamentsprogram sedan tidigare som omfattar totalt 2 124 339 optioner där varje option ger rätt att teckna en aktie i Bolaget. Den totala utspädningen enligt detta program uppgår till 4,46 procent av nuvarande utestående aktier.

(6) Bemyndiganden och beslutsregler

Förslagen enligt A-B ska behandlas och ses som ett och samma beslut.

Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR OCH UPPLYSNINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse jämte övriga handlingar att behandlas på stämman eller som enligt aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga vid årsstämman, kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor på Bergfotsgatan 5A, 431 35, Mölndal och på Bolagets hemsida www.staging.freemelt.com torsdagen den 27 april 2023 och tillsändes utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 47 600 000 aktier och röster i Bolaget. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

SÄRSKILD BESLUTSMAJORITET

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 11 på dagordningen krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 12 och 13 krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till integritetspolicyn på Euroclears hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

AKTIÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Mölndal i april 2023

Freemelt Holding AB (publ)

Styrelsen

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2023-04-27